Ďakujeme za akúkoľvek podporu

Obchodné meno (názov): Folklórny súbor Dolina
Sídlo: Molecova 2, 841 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31755721
DIČ: 2021509017
Číslo účtu FS Dolina: SK68 0200 0000 0011 5346 9955

Ďakujeme za spoluprácu

Ďakujeme Miestnemu úradu v Karlovej Vsi za poskytnutú dotáciu za rok 2022 vo výške 1 000,-€ na výrobu krojových súčiastok zo zemplínskej oblasti a podporu vo výške 1 400,-€ na galaprogram k 35. výročiu súboru.

Najbližšie vystúpenia

Online rezervačný
systém

Tréningy
Pedagógovia
Miesto tréningov

Telocvičňa ZŠ, Karloveská 61
84104, Bratislava

+421 2 62311679
+421 903115065